Условия за ползване

на уеб сайта www.udesign-bg.com

“Юдизайн БГ” ООД е собственик и оператор на уеб сайта www.udesign-bg.com. Следните Общи условия за ползване уреждат правилата за достъпа и използването на този уеб сайт. Част от условията се отнасят за конкретно съдържание на този уеб сайт (както е определено по-долу) или за данни, материали или информация, които можете да изпратите към уеб сайта („потребителско съдържание“). Такива конкретни термини могат да се използват в допълнение към настоящите Общи условия за ползване или, където има изрично посочени условия.В настоящите Общи условия за ползване, с думите „ние“ и „наш“ се идентифицира “Юдизайн БГ” ООД, а „Вие“ и „Ви“ се отнасят за всяко физическо, юридическо лице, лице с нестопанска цел или друго правно образувание, които по един или друг начин използват този уеб сайт.

1. Приемане на Общите условия за ползване

С отварянето и посещаването на този уеб сайт, отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие, с което осъществявате достъп, или използването му по какъвто и да е начин, Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласявате се с тях и ги приемете. Ако не ги приемате Вие нямате право на достъп или да използвате този уеб сайт по какъвто и да е начин.

2. Промяна на условията

Тези Общи условия за ползване могат да бъдат променяни от “Юдизайн БГ” ООД по преценка на дружеството по всяко време без предизвестие. Ако продължавате да посещавате уеб сайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че приемате всички изменения в Общите условия за ползване. Другите уеб сайтове, собственост на “Юдизайн БГ” ООД, или управлявани от него могат да имат свои собствени условия на ползване, които важат само за тези уеб сайтове.”Юдизайн БГ” ООД си запазва правото да премахне уебсайта, да ограничи достъпа до него или да го актуализира по всяко време без предизвестие.

3. Авторско право и търговски марки

Съдържание на този уеб сайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо “Съдържание”) е със защитени авторски права. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт са притежание на “Юдизайн БГ” ООД или на лицата разрешили на “Юдизайн-БГ” ООД да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта /лицензодатели/.

Всички права върху Съдържанието на уеб сайта са запазени. Забранено е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, изтегляте, изпълнявате, показвате, публикувате, предавате, експлоатирате, създавате подобно или еднакво съдържание или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на уеб сайта във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на “Юдизайн БГ” ООД или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост, който е лицензодател на „Юдизайн БГ” ООД.

“Юдизайн БГ” ООД позволява да разглеждате и изтегляте съдържанието само за лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели. Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в сайта , без предварителното писмено разрешение на “Юдизайн БГ” ООД.

4. Връзки към уеб сайтове на трети страни

Връзките и препратките в този уеб сайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уеб сайт. “Юдизайн БГ” ООД не контролира уеб сайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че “Юдизайн БГ” ООД не е одобрило съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уеб сайтове. При свързването Ви си с такъв сайт, ние не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни. “Юдизайн-БГ” ООД не носи отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни. Посочваме, че други уеб сайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уеб сайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи, или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна, или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.”Юдизайн БГ” ООД Ви препоръчва да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за поверителност на всички други уеб сайтове, които посещавате.

5. Отказ от гаранции.

“Юдизайн БГ” ООД гарантира, че: (i) сайтът ще отговаря на изискванията и на целите за които е създаден; (ii) свободният достъп до сайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки;

(iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уеб сайта ще бъдат точни и надеждни;

(iv) сайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти;(v) при наличие на грешки в сайта ние ще ги коригираме веднага след откриването им. Информацията, която получавате чрез този сайт се предоставя на Ваш риск и Вие носите цялата отговорност за повреди във вашата компютърна система или загуба на данни, включително всички щети, причинени от компютърни вируси вследствие използването на сайта и/или връзките към други сайтове в него.

6. Освобождаване от отговорност

Използването на сайта е на Ваш риск. “Юдизайн БГ” ООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с Вашия достъп и/или използването или невъзможността да се използва този уеб сайт и всички материали, връзки до този уеб сайт през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация на този уеб сайт. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи щети (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.

7. Обезщетение и освобождаване

Вие се съгласявате да се въздържате от всякакви искове, претенции за вреди, обезщетения, щети и разходи и, срещу “Юдизайн БГ” ООД включително от съпътстващите ги такси и разноски за адвокатски услуги, които възникват от или са свързани с използването на този уеб сайт, и която и да е дейност, свързана с използването на сайта от Вас. Всяко съобщение, материал и публикация, които се предават чрез този уеб сайт и са в нарушение с тези Общи условия или са в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа Ви до този уеб сайт. Споровете между Вас и един или повече други потребители не ангажират по никакъв начин отговорността на “Юдизайн БГ” ООД .

“Юдизайн БГ” ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.udesign-bg.com

8. Конфиденциалност

С приемане на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате, запознавате и приемате Политиката за поверителност относно личните данни, и политиката за използване на „бисквитки“.

9. Без незаконна или забранена дейност

Като условие за ползване на този уеб сайт, Вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели. Вие се съгласявате да бъдете отговорни за използването от Ваша страна на уеб сайта. Вие се съгласявате да не публикувате или предавате чрез този сайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на “Юдизайн БГ” ООД и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони. Вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт по начин, който да възпрепятства нормалното използване на сайта от други потребители. Вие се съгласявате да използвате всички подходящи средства, за да откривате и отстранявате всякакви вредни вируси или деструктивни програми от Вашите устройства, преди да изпращате материали към този уеб сайт.

“Юдизайн БГ” ООД си запазва правото, по своя преценка, да спре или да прекрати достъпа Ви до този уеб сайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уеб сайт (или част от него) за Вас, ако не спазвате която и да е точка от тези Общите условия.

10. Преобразуване, подобряване и спиране на уеб сайта

“Юдизайн БГ” ООД си запазва правото по всяко време да актуализира и/или временно или постоянно да прекрати достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на потребителите.

11. Приложимо право и разрешаване на спорове

“Юдизайн БГ” ООД представя материали и информация на този уеб сайт, за които Вие давате съгласието си и отговаряте за всяко действие, което извършвате във или чрез този уеб сайт, за достъпа или използването му, както и извънтериториалното обслужване на процеса. “Юдизайн БГ” ООД отговарят за спазването и прилагането на местните закони.

12. Без отказ

Право и задължение на “Юдизайн БГ” ООД е строго да спазва разпоредбите от Общите условия за ползване на този сайт.